SERVEIS

A Ruscalleda, disposem d’equips i maquinària moderna per cobrir les necessitats dels nostres clients i així poder-vos oferir:

Moviment de terresExcavació, transport de terres i lloguer de maquinària, per a rebaixos de terrenys, piscines, rases, fonaments…

Obra pública i obra civil – Arranjament de camins, millora de la seguretat viària, neteja viària d’urbanitzacions, manteniment i neteja de platges, col·locació de vorades….

Rocalles – Subministrament i col·locació de tot tipus de pedra per a la formació de murs.

Desbrossament – Neteja, desbrossament i manteniment de terrenys o parcel·les.

 Enderrocs de tot tipus: edificis, murs, paviments …

Asfalt – Subministrament, estesa i/o reparació d’asfalt per a carreteres, urbanitzacions,  millora del paviment urbà …

Col·locació de canonades – Obertura de rases i col·locació o reposició de tubs pluvials, de clavegueram, aigua potable…

Subministrament de material – Subministrament i transport de material de tot tipus d’àrids: sorra, graveta, sauló, pedra, mescla… servei de saques.

Servei de contenidors – Retirada de tot tipus de runa o terra i transport a l’abocador autoritzat.

Servei de camió grua i servei de camió cistella.

Assessorament tècnic – Projectes, topografies, direcció d’obra…

Treballs agrícoles – Fresar, llaurar camps